VegRefHistorikk


Nasjonal vegdatabank - NVDB, er en database som inneholder informasjon om vegnettet, og objekter som er knyttet til vegen. Det dreier seg om informasjon som benyttes til mange formål som planlegging, drift, vedlikehold og ikke minst rapportering fra eksterne.

NVDB inneholder mest informasjon om det statlige og fylkes kommunale vegnettet, men også kommunale, private og skogsbilveger. Det er ikke bare bilveger som kan holde informasjon i NVDB men også anleggsveg, lommer og gang- og sykkelveger ligger inne med de samme mulighetene til å ta vare på vegrelatert fagdata.

For å kunne stedfeste informasjon til riktig sted på vegnettet brukes et lineært referansesystem. Dette gjør det mulig å plassere for eksempel en vegsperring etter krysset og ikke før krysset når vi skal lage en kjørerute igjennom et kryss. Håndbok V830, Nasjonalt vegreferansesystem beskriver i detaljer hvordan dette referansesystemet er bygd opp.
Håndbok V830 Nasjonalt vegreferansesystem

Vegreferansen er dynamiske siden veger kan gå gjennom mange endringer over tid. Endringene kan være: Omlegging, kryss endringer, administrativt eierskifte eller mindre kvalitets hevninger av NVDB. Alle disse endringene fører til at en vegreferanse opp imot et koordinat og bestemtpunkt kun er riktig en avgrenset tidsperiode.

VegRefHistorikk er en Windows applikasjon som lar brukeren slå opp en referanse på et gitt tidspunkt og på denne måten kunne finne koordinat, dagens referanse for dette punktet samt vise den historiske utviklingen. Mer informasjon applikasjonen og funksjonalitet kan du lese mer om her:
VegRefHistorikk på Sway

VegRefHistorikk er et resultat av et godt sammarbeid mellom Statens Vegvesen, Innlandet fylkeskommune og myapps.no og kan lastes ned og brukes av alle her.

16/5-2020 Versjon 8.0 med muligheter for og jobbe mer med VegSystemReferanse, både i søk og Excel.

VegRefHistorikk 2020 v.8.0
myapps 2020